Podmínky použití

1. Rozsah

1.1 Používání těchto internetových stránek poskytovaných společností Getinge AB nebo jejími pobočkami ("Getinge"), "Webu společnosti Getinge", je možné pouze na základě těchto Podmínek použití. Tyto Podmínky použití mohou být doplněny, upraveny nebo nahrazeny jinými podmínkami použití, např. pro nákup produktů a služeb. Navštívením Webu společnosti Getinge po přihlášení, nebo tak, že není přihlášení vyžadováno, uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami použití v jejich aktuálním znění.

1.2 Pokud Uživatel Webu společnosti Getinge vystupuje v roli obchodního zákazníka, tj. nikoli za účelem mimo jeho obor, zaměstnání nebo profesi, nebo jako zákazník ze státní správy, neplatí § 312e, odst. 1, věta 1, č. 1–3 německého občanského zákoníku.

2. Služby

2.1 Společnost Getinge nabízí na Webu společnosti Getinge speciální informace a software a také veškerou související dokumentaci k zobrazení nebo stažení.

2.2 Společnost Getinge může provoz Webu společnosti Getinge kdykoli úplně nebo částečně ukončit. Vzhledem k principu fungování Internetu a počítačových systémů nepřijímá společnost Getinge žádnou odpovědnost za trvalou dostupnost Webu společnosti Getinge.

3. Registrace, heslo

3.1 Některé stránky Webu společnosti Getinge mohou být chráněny heslem. V zájmu bezpečnosti a zabezpečení obchodních transakcí mají ke zmíněným stránkám přístup povolen pouze registrovaní Uživatelé. Společnost Getinge si vyhrazuje právo odepřít registraci libovolnému Uživateli. Společnost Getinge si zvláště vyhrazuje právo vyžadovat registraci pro libovolné stránky, které byly dříve volně přístupné. Společnost Getinge je oprávněna kdykoli a bez udání důvodu odepřít Uživateli přístup do oblasti chráněné heslem zablokováním Uživatelských údajů (definice uvedena níže), zvláště pokud Uživatel 3.2 Při registraci Uživatel uvede přesné informace a pokud se tyto informace v průběhu doby změní, neprodleně o tom společnost Getinge informuje (online je-li to možné). Uživatel zajistí, že jeho e-mailová adresa poskytnutá společnosti Getinge bude aktuální a bude adresou, pomocí které bude možné Uživatele kontaktovat.

3.3 Při registraci bude uživateli poskytnut přístupový kód tvořený ID uživatele a heslem ("Uživatelské údaje"). Při prvním přístupu Uživatel změní heslo získané od společnosti Getinge na heslo známé pouze Uživateli. Uživatelské údaje umožňují Uživateli zobrazit nebo změnit jeho údaje a v případě potřeby zrušit souhlas se zpracováním údajů.

3.4 Uživatel zajistí, že Uživatelské údaje nebudou dostupné třetím stranám. Uživatel nese odpovědnost za všechny transakce a ostatní aktivity prováděné pod jeho Uživatelskými údaji. Na konci každé online relace se Uživatel odhlásí od webových stránek chráněných heslem. Pokud Uživatel zjistí, že jeho Uživatelské údaje byly zneužity třetími stranami, Uživatel o tom neprodleně bude informovat společnost Getinge písemně, nebo v případě potřeby e-mailem.

3.5 Po obdržení oznámení dle odstavce 3.4 společnost Getinge odepře přístup do oblasti chráněné heslem s těmito Uživatelskými údaji. Přístup bude opět umožněn pouze po žádosti Uživatele doručené společnosti Getinge nebo po nové registraci.

3.6 Uživatel může kdykoli písemně požádat o zrušení své registrace, jestliže toto odstranění neporuší řádné plnění smluvních vztahů. V takovém případě odstraní společnost Getinge veškeré uživatelské údaje a další uložená data umožňující zjištění totožnosti Uživatele jakmile tato data nebudou zapotřebí.

4. Práva na použití informací, softwaru a dokumentace

4.1 Použití veškerých informací, softwaru a dokumentace poskytovaných na Webu společnosti Getinge podléhá těmto Podmínkám použití nebo, v případě aktualizace informací, softwaru nebo dokumentace, příslušným licenčním podmínkám dříve dohodnutým se společností Getinge. Licenční podmínky na základě samostatné smlouvy mají před těmito Podmínkami použití přednost.

4.2 Společnost Getinge uděluje Uživateli nevýhradní a nepřenosné právo používat informace, software a dokumentaci, které jsou Uživateli k dispozici na Webu společnosti Getinge, v dohodnutém rozsahu nebo, pokud žádná taková smlouva neexistuje, v rozsahu účelu, za jakým dala společnost Getinge danou položku k dispozici.

4.3 Software v objektovém kódu bude k dispozici zdarma. Neexistuje žádná povinnost dát zdrojový kód k dispozici. To neplatí pro žádný zdrojový kód související se softwarem open source, jehož licenční podmínky mají před těmito Podmínkami použití prioritu, v případě předání softwaru open source, jehož podmínky vyžadují zpřístupnění zdrojového kódu. V takovém případě dá společnost Getinge zdrojový kód k dispozici za uhrazení nákladů.

4.4 Informace, software a dokumentaci nesmí Uživatel nikdy distribuovat žádné třetí straně, ani je nesmí pronajímat nebo dát jakýmkoli jiným způsobem k dispozici. Pokud to není povoleno zákonem, nesmí Uživatel software nebo dokumentaci modifikovat, nesmí software převádět ze strojového kódu, zpětně analyzovat nebo dekompilovat a nebo oddělovat libovolnou jeho část. Uživatel si smí vytvořit v případě potřeby jednu záložní kopii softwaru pro zajištění použití v budoucnu.

4.5 Informace, software a dokumentace jsou chráněny autorskými zákony, mezinárodními dohodami o copyrightu a dalšími zákony a úmluvami souvisejícími s duševním vlastnictvím. Uživatel musí tyto zákony dodržovat a zejména nesmí odstraňovat z informací, ani ze softwaru nebo z dokumentace, žádný alfanumerický kód, značky nebo informace o copyrightu.

4.6 §§ 69a a následující německého zákona o autorských právech tímto nebude dotčen.

5. Duševní vlastnictví

5.1 Nehledě na ustanovení § 4 těchto podmínek nesmí být informace, názvy značek a další obsah Webu společnosti Getinge měněny, kopírovány, reprodukovány, prodávány, pronajímány, používány, doplňovány nebo jinak používány žádným jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Getinge.

5.2 Kromě práv na použití a dalších výslovně uvedených práv nebudou Uživateli udělena žádná další práva, ani neexistuje povinnost práva udělit, např. mimo jiné, práva na názvy společností nebo práva k duševnímu vlastnictví, jako jsou patenty, značky nebo modely využití.

6. Povinnosti uživatele

6.1 Při používání Webu společnosti Getinge uživatel nesmí

  • ublížit jiným osobám, zvláště nezletilým, nebo porušit jejich osobní práva;
  • porušit svým způsobem použití veřejnou morálku;
  • porušit jakákoli práva k duševnímu vlastnictví nebo jakákoli jiná vlastnická práva;
  • uložit jakýkoli obsah obsahující vir, takzvaného Trojského koně, nebo jakýkoli jiný program, který může poškodit data;
  • přenášet, ukládat nebo odesílat hypertextové odkazy nebo obsah, ke kterým nemá Uživatel oprávnění, zvláště v případech, kdy tyto hypertextové odkazy nebo obsah porušují závazky důvěrnosti nebo jsou nezákonné; nebo
  • distribuovat reklamy nebo nevyžádané e-maily (tzv. "spamy") nebo chybná upozornění na viry, vady nebo podobný materiál, a Uživatel nebude prosit nebo žádat o účast v žádné loterii, systému sněhové koule, řetězovém dopisu, pyramidové hře nebo podobné aktivitě.

6.2 Společnost Getinge m��že kdykoli odepřít přístup k Webu společnosti Getinge, zejména když Uživatel poruší jakýkoli závazek plynoucí z těchto Podmínek použití.

7. Hypertextové odkazy

Web společnosti Getinge může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Getinge nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah takových webových stránek a neprohlašuje takové webové stránky nebo jejich obsah za vlastní, protože společnost Getinge nemá kontrolu nad informacemi na takových webových stránkách a tudíž neodpovídá za jejich obsah a uvedené informace. Použití takových webových stránek je na vlastní riziko Uživatele.

8. Odpovědnost za vady v názvu nebo kvalitu

8.1 Jelikož jsou veškeré informace, software a dokumentace dány k dispozici zdarma, veškerá odpovědnost za vady z hlediska kvality nebo názvu informací, softwaru a dokumentace, zejména v souvislosti s jejich správností nebo s absencí vad nebo s absencí reklamací nebo práv třetích stran nebo v souvislosti s úplností nebo vhodností k určitému účelu, je vyloučena s výjimkou případů zahrnujících úmyslné zneužití nebo podvod a také úraz nebo smrt.

8.2 Informace mohou obsahovat obecné popisy související s technickými možnostmi jednotlivých produktů, které nemusí být v některých případech k dispozici (např. z důvodu změn produktů). Požadované parametry produktů je tudíž nutné vzájemně dohodnout v každém jednotlivém případě v okamžiku nákupu.

9. Jiné druhy odpovědnosti, viry

9.1 Odpovědnost společnosti Getinge za vady v souvislosti s kvalitou a názvem se bude určovat podle ustanovení § 8 těchto podmínek. Veškerá jiná odpovědnost společnosti Getinge je vyloučena mimo případů vyžadovaných zákonem, např. v případě úmyslného zneužití, hrubé nedbalosti, úrazu nebo smrti, nedosažení garantovaných parametrů, podvodného zatajení vady nebo v případě porušení základních smluvních povinností. Škody v případě porušení základních smluvních povinností jsou omezeny na předvídatelnou škodu charakteristickou pro danou smlouvu, jestliže nedošlo k úmyslnému zneužití nebo hrubé nedbalosti.

9.2 Přestože společnost Getinge vyvíjí veškeré úsilí, aby se na Webu společnosti Getinge nevyskytovaly viry, společnost Getinge nemůže zaručit, že zde viry skutečně nebudou. Uživatel musí pro svou ochranu podniknout nezbytné kroky zajištující patřičná bezpečnostní opatření a použít před stažením jakýchkoli informací, softwaru či dokumentace antivirový program. Uživatel podnikne veškeré smysluplné kroky zajištující bezpečnostní opatření a použije antivirový program, aby zajistil, že na Web společnosti Getinge neuloží žádné viry.

9.3 §§ 9.1 a 9.2 nezamýšlí a nezahrnují žádné změny z hlediska důkazního břemena nevýhodné pro Uživatele.

10. Kontrola exportu

10.1 Export některých informací, softwaru a dokumentace, např. z důvodu jejich podstaty nebo zamýšleného účelu nebo místa dodání, může podléhat autorizaci. Uživatel bude striktně dodržovat předpisy pro export týkající se informací, softwaru a dokumentace, zejména předpisy EU a dále předpisy jednotlivých členských států EU a USA. Getinge označí informace, software a dokumentaci podle seznamů pro kontrolu exportu platných v Německu, EU a USA.

10.2 Uživatel zejména zkontroluje a ověří, zda

  • informace, software a dokumentace nebudou použity pro účely související se zbrojením, jadernou energií, zbraněmi nebo jiným vojenským použitím;
  • zboží, software nebo technologie pocházející z USA neobdrží žádný subjekt či osoba uvedená na americkém Seznamu nežádoucích osob;
  • zboží pocházející z USA neobdrží bez povolení žádný subjekt či osoba uvedená na americkém seznamu Warning List, Seznamu subjektů nebo Seznamu speciálně označených občanů; a
  • jsou dodržována včasná varování příslušných německých úřadů.

Přístup k softwaru, dokumentaci a informacím na Webu společnosti Getinge bude umožněn pouze v případě, že vyhovuje výše uvedeným testům a zárukám. Pokud Uživatel nesplní výše uvedené požadavky, společnost Getinge není povinna poskytovat služby.

10.3 Na základě žádosti bude společnost Getinge Uživatele informovat o příslušných kontaktních místech, kde Uživatel získá další informace.

11. Ochrana osobních údajů

Pokud jde o shromažďování, použití a zpracování osobních údajů Uživatele Webu společnosti Getinge, společnost Getinge se řídí platnými zákony o ochraně osobních údajů a Zásadami ochrany osobních údajů Webu společnosti Getinge, které jsou dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu na Webu společnosti Getinge nebo na webu www.getinge.com.

12. Dodatečné smlouvy, místo jurisdikce, platné zákony

12.1 Jakákoli dodatečná smlouva musí být vyhotovena v písemné formě.

12.2 Místem jurisdikce bude Mnichov, pokud je Uživatel obchodníkem podle podmínek německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch).

12.3 Web společnosti Getinge je provozován a spravován společnostmi sídlícími v Německu. Společnost Getinge neručí za to, že informace, software nebo dokumentace na Webu společnosti Getinge jsou odpovídající nebo jsou dostupné k prohlížení a stahování z míst mimo Německo. Pokud uživatelé přistupují k Webu společnosti Getinge z místa mimo Německo, zcela odpovídají za dodržování všech místních zákonů. K informacím, softwaru nebo dokumentaci na Webu společnosti Getinge je zakázán přístup ze zemí, kde je takový obsah nezákonný. Tyto Podmínky použití – a veškeré spory související s těmito Podmínkami použití nebo jejich obsahem nebo s nimi spojené – se řídí a budou řešeny podle německých zákonů s výjimkou jejich konfliktu s právními normami. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) z 11. dubna 1980 je vyloučeno.