Warunki użytkowania

1. Zakres

1.1 Korzystanie z niniejszych stron internetowych („Witryny Getinge”) udostępnianych przez firmę Getinge AB i/lub jej oddziały („Getinge”) jest dozwolone wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania mogą być zmieniane, modyfikowane lub zastępowane przez inne warunki i postanowienia, na przykład regulujące zakup produktów i usług. Zalogowanie się do Witryny Getinge lub — jeśli logowanie nie jest wymagane — wejście do Witryny Getinge oznacza zaakceptowanie obowiązujących na ten czas Warunków użytkowania.

1.2 Jeśli Użytkownik Witryny Getinge występuje w roli klienta biznesowego, tj. cel jego działania jest związany z działalnością zawodową lub biznesową, lub w roli klienta administracyjnego, przepisy § 312e ustęp 1 zdanie 1 poz. 1 - 3 niemieckiego Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

2. Usługi

2.1 Witryna Getinge zawiera określone informacje oraz oprogramowanie, a także wszelką powiązaną dokumentację do wyświetlania i pobierania.

2.2 W dowolnym czasie firma Getinge może przerwać — w całości lub w części — działanie Witryny Getinge. Ze względu na naturę Internetu i systemów komputerowych firma Getinge nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność Witryny Getinge.

3. Rejestracja, hasło

3.1 Niektóre strony Witryny Getinge mogą być zabezpieczone hasłem. Ze względu na bezpieczeństwo transakcji biznesowych dostęp do tych stron mogą uzyskać tylko zarejestrowani użytkownicy. Firma Getinge zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji dowolnemu Użytkownikowi. W szczególności firma Getinge zastrzega sobie prawo do zmiany stron, do których wcześniej był nieograniczony dostęp, na strony wymagające rejestracji. Firma Getinge ma prawo, w dowolnym czasie i bez obowiązku podawania przyczyny, do odmówienia Użytkownikowi prawa dostępu do obszarów zabezpieczonych hasłem przez zablokowanie Danych Użytkownika (jak opisano poniżej), w szczególności gdy Użytkownik 3.2 Podczas rejestracji Użytkownik musi podać dokładne informacje oraz bez zbędnej zwłoki powiadamiać firmę Getinge o ich zmianie. Użytkownik powinien upewnić się, że adres e-mail podany firmie Getinge jest aktualny i jest adresem, pod którym można się z nim bez problemu skontaktować.

3.3 Podczas rejestracji Użytkownik otrzyma kod dostępu, składający się z identyfikatora użytkownika oraz hasła („Dane Użytkownika”). Podczas pierwszego logowania Użytkownik powinien zmienić hasło otrzymane od firmy Getinge na hasło znane wyłącznie jemu. Dane Użytkownika pozwalają Użytkownikowi na przeglądanie lub zmianę swoich danych, w tym na wycofanie zgody na przetwarzanie danych.

3.4 Użytkownik nie może udostępniać Danych Użytkownika osobom trzecim i jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje oraz inne działania podejmowane przy użyciu jego Danych Użytkownika. Po zakończeniu każdej sesji online Użytkownik powinien wylogować się z witryn zabezpieczonych hasłem. W przypadku gdy Użytkownik poweźmie informacje o nadużyciu jego Danych Użytkownika przez osoby trzecie powinien niezwłocznie powiadomić o tym firmę Getinge na piśmie bądź, w zależności od okoliczności, za pomocą poczty elektronicznej.

3.5 Po otrzymaniu zgłoszenia nadużycia, o którym mowa w punkcie 3.4, firma Getinge zablokuje tym Danym Użytkownika dostęp do obszaru zabezpieczonego hasłem. Ponowny dostęp Użytkownika do witryny będzie możliwy tylko na wniosek wystosowany do firmy Getinge lub przez nową rejestrację.

3.6 Użytkownik może w dowolnym czasie wystąpić z pisemną prośbą o usunięcie swoich danych rejestracyjnych, pod warunkiem, że ich usunięcie nie naruszy poprawności stosunków umownych. Po otrzymaniu takiej prośby firma Getinge usunie wszystkie dane użytkownika oraz inne zgromadzone dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację, gdy tylko te dane nie będą dłużej potrzebne.

4. Prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji

4.1 Korzystanie z wszelkich informacji, oprogramowania oraz dokumentacji dostępnych za pośrednictwem Witryny Getinge podlega niniejszym Warunkom użytkowania, a w przypadku aktualizacji informacji, oprogramowania lub dokumentacji — stosownym warunkom licencji uzgodnionym wcześniej z firmą Getinge. Oddzielnie uzgodnione warunki licencji są nadrzędne w stosunku do niniejszych Warunków użytkowania.

4.2 Firma Getinge przyznaje Użytkownikowi niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z informacji, oprogramowania oraz dokumentacji dostępnych za pośrednictwem Witryny Getinge w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem lub, w przypadku braku takiego uzgodnienia, w zakresie zamierzonego przeznaczenia zalecanego przez firmę Getinge na czas korzystania z tychże.

4.3 Oprogramowanie w postaci kodu obiektowego jest udostępniane bezpłatnie. Nie ma obowiązku udostępniania kodu źródłowego. Nie dotyczy to kodu źródłowego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, którego warunki licencyjne są nadrzędne w stosunku do niniejszych Warunków użytkowania, w przypadku przeniesienia oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, którego warunki wymagają udostępnienia kodu źródłowego. W takim przypadku firma Getinge udostępni kod źródłowy za opłatą.

4.4 Użytkownikowi nie wolno w żadnym momencie rozprowadzać informacji, oprogramowania i dokumentacji do stron trzecich ani wypożyczać ich czy udostępniać w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie może modyfikować oprogramowania i dokumentacji ani dezasemblować lub dekompilować oprogramowania czy odtwarzać jego kodu źródłowego, ani oddzielać dowolnej jego części, chyba że takie zabiegi są dozwolone w świetle obowiązującego prawa. Użytkownik może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia przyszłego użytkowania.

4.5 Informacje, oprogramowanie i dokumentacja są chronione prawami autorskimi, międzynarodowymi aktami prawnymi dotyczącymi praw autorskich oraz innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wspomnianych przepisów prawa i w szczególności nie może usuwać żadnych kodów alfanumerycznych, oznaczeń ani uwag o prawach autorskich z informacji, oprogramowania lub dokumentacji.

4.6 Przepisy zawarte w paragrafie 69a i następnych niemieckiego prawa autorskiego niniejszym pozostają nienaruszone.

5. Własność intelektualna

5.1 Bez względu na konkretne postanowienia zawarte w punkcie 4 niniejszych warunków, informacje, nazwy handlowe oraz inne treści zawarte w Witrynie Getinge nie mogą być zmieniane, kopiowane, powielane, sprzedawane, wypożyczane, wykorzystywane, uzupełniane lub używane w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Getinge.

5.2 Z wyjątkiem praw do używania lub innych praw wyraźnie przyznanych w niniejszym dokumencie, Użytkownikowi nie są przyznawane żadne inne prawa, w szczególności do nazw firm lub praw własności intelektualnej, np. do patentów, marek lub wzorów użytkowych. Ponadto Getinge nie ma obowiązku udzielania takich praw.

6. Obowiązki Użytkownika

6.1 Podczas użytkowania Witryny Getinge Użytkownik nie może:

  • krzywdzić innych osób, w szczególności nieletnich, lub naruszać ich praw osobistych;
  • naruszać zasad moralności publicznej;
  • łamać praw własności intelektualnej lub jakiejkolwiek innej własności;
  • wysyłać na serwer treści zawierających wirusy, tzw. konie trojańskie lub jakiekolwiek inne programy mogące uszkodzić dane;
  • przesyłać, przechowywać lub wysyłać na serwer hiperłączy lub treści, do których Użytkownik nie ma żadnych praw, w szczególności jeśli takie hiperłącza lub treści łamią obowiązek zachowania poufności lub są nielegalne; lub
  • rozpowszechniać treści reklamowych, „spamu” lub nieprawdziwych ostrzeżeń o wirusach bądź wadach ani podobnych materiałów, a także nakłaniać do wzięcia udziału w loteriach, systemach sprzedaży piramidalnej, łańcuszkach korespondencyjnych, piramidach finansowych ani podobnych działaniach.

6.2 Firma Getinge może w dowolnym momencie odmówić dostępu do Witryny Getinge, w szczególności gdy Użytkownik naruszy jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania.

7. Hiperłącza

Witryna Getinge może zawierać hiperłącza do stron internetowych innych firm. Firma Getinge nie ma żadnej kontroli nad informacjami zawartymi na tych stronach i nie jest odpowiedzialna za treści i informacje prezentowane na nich, nie ponosi więc żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach i nie składa żadnych oświadczeń ani nie popiera tych stron internetowych lub ich treści jako swoich własnych. Użytkownik korzysta z tych stron wyłącznie na własne ryzyko.

8. Odpowiedzialność za błędy prawne i rzeczowe

8.1 Wszelkie informacje, oprogramowanie i dokumentacja są udostępniane bez żadnych opłat. Z tego powodu firma Getinge wyłącza swoją wszelką odpowiedzialność za błędy prawne i rzeczowe informacji, oprogramowania i dokumentacji, zwłaszcza w odniesieniu do poprawności, braku wadliwości lub braku roszczeń, praw osób trzecich, kompletności i/lub przydatności do określonego celu, z wyjątkiem przypadków, w których doszło do wykroczenia umyślnego lub oszustwa, a także obrażeń ciała lub śmierci.

8.2 Informacje mogą zawierać ogólne opisy możliwości technicznych poszczególnych produktów, które w określonych przypadkach mogą nie być dostępne (np. z powodu zmian produktu). Wymagane działanie produktu powinno więc zawsze zostać obustronnie uzgodnione w momencie zakupu.

9. Pozostałe zobowiązania, wirusy

9.1 Odpowiedzialność firmy Getinge za niedopatrzenia prawne i błędy rzeczowe została opisana w punkcie 8 niniejszych warunków. Wszelka dalsza odpowiedzialność firmy Getinge zostaje wyłączona, chyba że wymaga jej prawo, np. w przypadku wykroczenia umyślnego, rażącego zaniedbania, urazów ciała lub śmierci, nieosiągania gwarantowanych właściwości, nieuczciwego zatajenia wady lub naruszenia zasadniczych zobowiązań umownych. Jeśli nie wystąpiło wykroczenie umyślne lub rażące zaniedbanie, wysokość odszkodowania za naruszenie zobowiązań umownych ograniczona jest do wartości możliwego do przewidzenia uszkodzenia typowego dla umowy.

9.2 Mimo że firma Getinge dokłada wszelkich starań, aby Witryna Getinge nie zawierała wirusów, nie może zagwarantować, że witryna jest wolna od wirusów. Użytkownik powinien dla własnego bezpieczeństwa powziąć niezbędne środki, aby zapewnić właściwą ochronę, oraz powinien uruchomić skaner antywirusowy przed pobraniem jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub dokumentacji. Użytkownik powinien również podjąć wszelkie rozsądne kroki bezpieczeństwa i uruchomić skaner antywirusowy, aby upewnić się, że materiały przesyłane do witryny firmy Getinge są wolne od wirusów.

9.3 Jakakolwiek zmiana w ciężarze dowodu na niekorzyść Użytkownika nie wiąże się z warunkami opisanymi uprzednio w punktach 9.1 oraz 9.2 ani nie sugeruje takiego związku.

10. Kontrola eksportu

10.1 Eksport pewnych informacji, oprogramowania i dokumentacji może podlegać kontroli, np. ze względu na jego naturę, zamierzony użytek lub przeznaczenie. Użytkownik powinien ściśle przestrzegać regulacji eksportowych dotyczących informacji, oprogramowania i dokumentacji. W szczególności dotyczy to regulacji UE oraz przepisów prawa poszczególnych krajów członkowskich, a także Stanów Zjednoczonych. Firma Getinge będzie oznaczać informacje, oprogramowanie oraz dokumentację zgodnie z listami kontrolnymi materiałów eksportowych obowiązującymi dla Niemiec, Unii Europejskiej (UE) oraz Stanów Zjednoczonych.

10.2 W szczególności Użytkownik powinien sprawdzić i zweryfikować, czy:

  • informacje, oprogramowanie i dokumentacja nie będą wykorzystywane w celach powiązanych ze zbrojeniem, technologią jądrową, produkcją broni ani innymi zastosowaniami militarnymi;
  • żadne przedsiębiorstwo ani osoba wymieniona na amerykańskiej liście Denied Persons List (Lista osób zakazanych) nie otrzyma towarów, oprogramowania lub technologii pochodzących ze Stanów Zjednoczonych;
  • żadne przedsiębiorstwo ani osoba wymieniona na amerykańskich listach Warning List (Lista ostrzegawcza), Entity List (Lista zakazanych osób prawnych) lub Specially Designated National List (Lista osób specjalnie oznaczonych) nie otrzyma bez zezwolenia towarów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych; oraz
  • respektowane są instrukcje wczesnego ostrzegania odpowiednich niemieckich organów władzy.

Dostęp do oprogramowania, dokumentacji i informacji zawartych w Witrynie Getinge powinien nastąpić dopiero po weryfikacji opisanych wyżej informacji. Jeśli Użytkownik nie przestrzega powyższych instrukcji, firma Getinge nie jest zobowiązana do wykonywania warunków.

10.3 Na prośbę Użytkownika firma Getinge udzieli instrukcji, gdzie należy się zwrócić w celu uzyskania szczegółowych informacji.

11. Ochrona prywatności danych

Podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika Witryny Getinge umożliwiających jego identyfikację Getinge przestrzega stosownych przepisów prawa o ochronie prywatności danych oraz zapisów zawartych w Polityce prywatności danych w witrynie firmy Getinge, dostępnej za pomocą hiperłącza w Witrynie Getinge i/lub na stronie www.getinge.com.

12. Umowy dodatkowe, sąd właściwy, prawo właściwe

12.1 Wszelkie umowy dodatkowe wymagają formy pisemnej.

12.2 Sądem właściwym jest sąd miasta Monachium, jeśli Użytkownik jest handlowcem w rozumieniu niemieckiego prawa handlowego (Handelsgesetzbuch).

12.3 Witryna Getinge jest obsługiwana i administrowana przez podmioty z siedzibą w Niemczech. Firma Getinge nie gwarantuje, że informacje, oprogramowanie i/lub dokumentacja zawarte w Witrynie Getinge są odpowiednie lub dostępne do przeglądania lub pobierania w miejscach znajdujących się poza terytorium Niemiec. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny Getinge spoza terytorium Niemiec, ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi przepisami prawa lokalnego. Dostęp do informacji, oprogramowania i/lub dokumentacji zawartych w Witrynie Getinge z terytorium państw, w których taka zawartość jest niezgodna z prawem, jest zabroniony. Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie kwestie sporne odnoszące się do nich lub powiązane z nimi lub ich przedmiotu powinny być rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego. Zastosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych odnośnie umów o międzynarodowej sprzedaży dóbr (CIGS) z 11 kwietnia 1980 r. jest wykluczone.