Villkor för användning

1. Omfattning

1.1 Användningen av dessa internetsidor, utgivna av Getinge AB och/eller dess dotterbolag ("Getinge"), "Getinges webbplats", är endast tillåten på basis av dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor kan ändras, modifieras eller bytas ut mot andra villkor och förhållanden, t.ex. för inköp av produkter och service. Att gå in på Getinges webbplats med lösenord, eller där lösenord inte krävs, förutsätter att dessa användarvillkor accepteras i den för närvarande giltiga versionen.

1.2 Om användaren av Getinge webbplats agerar i rollen som affärskund, dvs. inte för ändamål utanför sitt handels-, affärs- eller yrkesområde, eller som adminstrativ kund, § 312e para. 1 sats 1 nr 1 - 3 av den tyska lagstiftningen tillämpas inte.

2. Service

2.1 Getinge erbjuder, på Getinge webbplats, specifik information och programvara, liksom tillhörande dokumentation för granskning eller nedladdning.

2.2 Getinge kan när som helst avbryta verksamheten på Getinge webbplats helt eller delvis. På grund av internets och datasystems beskaffenhet kan Getinge inte ta på sig något ansvar för att Getinge webbplats är ständigt tillgänglig.

3. Registrering, lösenord

3.1 Vissa sidor på Getinge webbplats kan vara lösenordsskyddade. För att främja tryggheten och säkerheten vid affärstransaktioner får endast registrerade användare tillgång till nämnda sidor. Getinge förbehåller sig rätten att neka användare registrering. Getinge förbehåller sig särskilt rätten att kunna kräva registrering för platser som tidigare kunnat nås fritt. Getinge har rättighet att, när som helst och utan skyldighet att ange orsak, neka användare rätten att gå in på ett lösenordsskyddat område genom att blockera användaruppgifter (såsom definieras nedan), särskilt om användaren 3.2 Vid anmälan ska användaren lämna korrekt information och om sådan information ändras över tid, informera Getinge därom (online om så är möjligt) utan onödigt dröjsmål. Användaren ska se till, att hans/hennes email-adress, så som den angivits till Getinge, kommer att vara aktuell och är en adress via vilken användaren kan kontaktas.

3.3 Vid registreringen kommer användaren att förses med en accesskod, bestående av en användar-ID och ett lösenord ("användaruppgifter"). Vid den första inloggningen ska användaren ändra lösenordet, som erhållits från Getinge, till ett lösenord som endast användaren känner till. Med användaruppgifterna kan användaren granska eller ändra sina uppgifter eller, vilket kan förekomma, återta sitt medgivande till databehandling.

3.4 Användaren ska försäkra sig om att användaruppgifterna inte kan användas av andra parter. Användaren är ansvarig för alla transaktioner och andra aktiviteter som utförs med hans/hennes användaruppgifter. Efter varje online-session ska användaren logga ut från de lösenordsskyddade webbplatserna. Om och i den mån användaren blir medveten om att någon obehörig person missbrukar hans/hennes uppgifter, ska användaren informera Getinge om detta skriftligen utan dröjsmål, eller, i förekommande fall, via email.

3.5 Om vi får meddelande enligt paragraf 3.4 kommer Getinge att avbryta åtkomst till det lösenordsskyddade området med sådana användaruppgifter. Åtkomst kommer endast att åter vara möjlig genom användarens ansökan till Getinge eller vid ny registrering.

3.6 Användaren kan när som helst skriftligen begära borttagning av sin registrering, förutsatt att raderingen inte skadar det korrekta genomförandet av avtalsförhållanden. I så fall kommer Getinge ta bort alla användaruppgifter och andra sparade personidentifieringsuppgifter för användaren så snart dessa data inte längre behövs.

4. Rätt till användning av information, programvara och dokumentation

4.1 Dessa villkor gäller användningen av all information, programvara och dokumentation som finns på Getinge webbplats, eller, i fråga om uppdaterad information, programvara eller dokumentation, de tillämpliga licensvillkor som tidigare avtalats med Getinge. Licensvillkor i särskilt avtal ska gälla över dessa villkor för användning.

4.2 Getinge ger användaren icke-exklusiv och icke-överlåtelsebar rätt att använda informationen, programvaran och dokumentationen som gjorts tillgänglig för användaren på Getinges webbplats i den utsträckning som överenskommits, eller, om sådan överenskommelse saknas, inom ramen för Getinges syfte med att göra densamma tillgänglig.

4.3 Programvaran i objektkod ska göras tillgänglig kostnadsfritt. Skyldighet att göra källkoden tillgänglig ska inte finnas. Detta ska inte gälla för någon källkod relaterad till öppen programvara, vars licensvillkor gäller över dessa villkor för användning, i händelse av överföring av öppen programvara, vars villkor kräver, att källkoden görs tillgänglig. I detta fall ska Getinge tillhandahålla källkoden i utbyte mot ersättning för kostnaderna.

4.4 Information, programvara och dokumentation får inte vid något tillfälle distribueras av användaren till någon annan eller hyras ut eller på något annat sätt lämnas ut. Om inte detta är tillåtet i gällande lag får användaren varken modifiera programvaran eller dokumentationen och inte heller ta isär, dekonstruera eller dekompilera programvaran eller avlägsna någon del därav. Användaren får göra en säkerhetskopia av programvaran om det behövs för att säkra fortsatt funktion.

4.5 Informationen, programvaran och dokumentationen är skyddade av copyright-bestämmelser, internationella copyright-direktiv samt andra lagar och konventioner knutna till immateriell egendom. Användaren ska följa dessa lagar och får absolut inte avlägsna någon alfanumerisk kod, etiketter eller copyright-meddelanden varken från informationen eller från programvaran eller dokumentationen.

4.6 §§ 69a et seq. i den tyska copyrightlagen ska inte påverkas av detta.

5. Immateriell egendom

5.1 Oaktat de särskilda bestämmelserna i § 4 av dessa villkor, får information, märkesnamn eller annat innehåll på Getinge webbplats inte ändras, kopieras, reproduceras, säljas, hyras ut, användas, utökas eller i övrigt användas på något annat sätt utan föregående skriftligt godkännande från Getinge.

5.2 Förutom de rättigheter för användning och andra rättigheter som uttryckligen garanterats häri, ska inga andra rättigheter varken medges användaren eller någon förpliktelse underförstås, för att bevilja rättigheter till, såsom, men inte begränsat till, företagsnamn eller rättigheter till immateriell egendom såsom patent, märkesnamn eller standardmodeller.

6. Användarens förpliktelser

6.1 Under användning av Getinges webbplats får användaren inte

  • skada andra personer, särskilt inte minderåriga, eller kränka deras personliga rättigheter
  • bryta mot allmän moral så som den tillämpas
  • kränka någon immateriell egendomsrätt eller någon annan egendomsrätt
  • ladda upp något innehåll som innehålller virus, någon så kallad trojan, eller något annat program som skulle kunna skada data
  • överföra, lagra eller ladda upp hyperlänkar eller innehåll, som användaren inte har rätt till, särskilt i fall där sådana hyperlänkar eller innehåll bryter mot sekretessåtaganden eller är rättstridiga; eller
  • distribuera reklam eller oönskad e-post (så kallad "spam") eller felaktiga varningar om virus, defekter eller liknande material och användaren får inte åta sig eller kräva medverkan i lotterier, räntespel, kedjebrev, pyramidspel eller liknande aktioner.

6.2 Getinge kan när som helst neka tillträde till Getinge webbplats, särskilt om användaren bryter mot någon förpliktelse som härrör ur dessa villkor för användning.

7. Hyperlänkar

Getinge webbplats kan innehålla hyperlänkar till tredje mans webbsidor. Getinge åtar sig inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor och gör inga överenskommelser om eller rekommenderar sådana webbsidor eller deras innehåll som sitt eget, eftersom Getinge inte råder över informationen på sådana webbsidor och är inte ansvarigt för innehåll och information som presenteras på dessa. Användning av sådana webbsidor sker på användarens egen risk.

8. Ansvar för felaktgheter i meddelanden eller kvalitet

8.1 I den mån information, programvara eller dokumentation görs tillgänglig kostnadsfritt, utesluts varje ansvar för felaktigheter gällande kvalitet eller ägorätt till informationen, programvaran och dokumentationen, särskilt vad avser dess riktighet eller felfrihet eller avsaknad av krav eller tredje mans rätt eller gällande fullständighet och/eller ändamålsenlighet, utom i fall som inbegriper uppsåtlig försummelse eller bedrägeri liksom personskada eller dödsfall.

8.2 Informationen kan innehålla allmänna beskrivningar relaterade till individuella produkters tekniska möjligheter, vilka kanske inte finns i vissa fall (t.ex. på grund av produktändringar). Den efterfrågade produktutförandet ska därför göras upp ömsesidigt i varje fall vid tiden för köpet.

9. Övrigt ansvar, virus

9.1 Getinges ansvar för felaktigheter vad gäller kvalitet och ägorätt ska avgöras i enlighet med bestämmelserna i § 8 av dessa villkor. Allt ytterligare ansvar för Getinge utesluts, utom när så krävs i lag, t.ex. i fall av uppsåtlig försummelse, grov oaktsamhet, personskada eller dödsfall, ouppfyllda garantivillkor, bedrägligt döljande av en defekt eller i fall av brott mot fundamentala avtalsförpliktelser. Skadorna i fall av brott mot fundamentala avtalsförpliktelser omfattas av typiska, i avtalet förutsedda skador, om det förekommit uppsåtlig försummelse eller grov oaktsamhet.

9.2 Även om Getinge inte lämnar någon möda ospard för att hålla Getinge webbplats fri från virus kan Getinge ändå inte utfästa någon garanti för att den är virusfri. Användaren ska, för sitt eget skydd, vidta nödvändiga steg för att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder och genomföra virussökning före nedladdning av all information, programvara eller dokumentation. Användaren ska vidta varje rimligt steg för att säkerställa skyddsåtgärder och genomföra virussökning för att säkerställa att inga virus har laddats upp på Getinge webbplats.

9.3 §§ 9.1 och 9.2 varken avser eller förutsätter några ändringar i bevisbördan till användarens nackdel.

10. Exportbestämmelser

10.1 Export av viss information, programvara och dokumentation, t.ex. på grund av sin karaktäristik eller avsett ändamål eller destination, kan kräva behörighetstilldelning. Användaren ska strikt följa exportförordningarna för information, programvara och dokumentation, särskilt dem för EU liksom för de individuella EU-medlemsstaterna och USA. Getinge ska namnge information, programvara och dokumentation i överensstämmelse med Tysklands, EUs och USAs exportförordningsförteckningar.

10.2 Användaren ska särskilt kontrollera och verifiera att

  • informationen, programvaran och dokumentationen inte ska användas för något ändamål som är kopplat till krigsmateriel, kärnenergi, vapenframställning eller annan militär användning;
  • inget företag eller person förtecknad i listan över avvisade personer (Denied Persons List, DPL) får motta varor, programvara eller teknologi med ursprung i USA;
  • inget företag och ingen person som nämns i USAs larmlista (US Warning List), USAs enhetslista (US Entity List) eller USAs nationella lista över spärrmarkerade personer (US Specially Designated National List) får motta varor med ursprung i USA utan tillåtelse; och
  • förvarningsmeddelandena från de respektive tyska myndigheterna ska iakttas.

Åtkomst till programvara, dokumentation och information på Getinge webbplats får endast äga rum om den överensstämmer med de ovanstående testerna och garantierna. Om användaren inte följer ovanstående bestämmelser faller Getinges förpliktelse om verkställighet.

10.3 På förfrågan ska Getinge upplysa användaren om de ifrågakommande kontaktpunkterna för ytterligare information.

11. Datasekretesskydd

För insamling, användning och bearbetning av personidentifieringsuppgifter om användaren av Getinge webbplats ska Getinge följa tillämpliga lagar för datasekretesskydd och Getinge webbplats datasekretesskyddspolicy, vilken finns tillgänlig via hyperlänk på Getinge webbplats och/eller på www.getinge.com.

12. Tillägg till avtal, Plats för jurisdiktion, Gällande lag

12.1 Samtliga avtalstillägg ska vara skriftliga.

12.2 Platsen för jurisdiktionen ska vara München om användaren är köpman under villkoren för den tyska handelslagstiftningen (Handelsgesetzbuch).

12.3 Getinges webbplats används och administreras av företag med säte i Tyskland. Getinge gör inga utfästelser om att information, programvara och/eller dokumentation på Getinges webbplats är användbara eller tillgängliga för granskning eller nedladdning från platser utanför Tyskland. Om användare går in på Getinges webbplats från länder utanför Tyskland, ansvarar de ensamt för att alla lokala lagar följs. Åtkomst till Getinges webbplatsinformation, -programvara och/eller -dokumentation är förbjuden från länder där sådant innehåll är olagligt. Dessa villkor för användning - och alla tvister relaterade till eller i samband med dessa villkor för användning eller därtill hörande sakfrågor - ska regleras och lösas i överensstämmelse med den tyska lagstiftningen, för att utesluta konflikt mellan olika lagstiftningar. Tillämpning av Förenta Nationernas konvention för avtal angående internationell handel med varor (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods, CISG) från den 11 April 1980 är utesluten.