Kullanım Koşulları

1. Kapsam

1.1 Getinge AB ve/veya iştirakleri ("Getinge") tarafından sağlanan işbu İnternet sayfalarının, yani "Getinge Web Sitesi"nin kullanımına sadece işbu Kullanım Koşulları esasına göre izin verilir. İşbu Kullanım Koşulları örneğin, ürünlerin ve hizmetlerin satışı için, tadil edilebilir, düzeltilebilir ya da başka şart ve koşullar ile değiştirilebilir. İster oturum açarak isterse oturum açmanın gerekli olmadığı durumlarda, Getinge Web Sitesine girilmesi, işbu Kullanım Koşullarının o esnada güncel olan sürümünde kabul edildiği anlamına gelir.

1.2 Getinge Web Sitesinin Kullanıcısı ticari müşteri sıfatı ile hareket ediyorsa; örneğin, yönetici müşteri olarak ya da ticaret, faaliyet ya da mesleğinin haricindeki amaçlar için hareket etmiyorsa, Alman Medeni Kanunu § 312e paragraf 1 cümle 1 no. 1-3 geçerli değildir.

2. Hizmetler

2.1 Getinge, Getinge Web Sitesinde, belirli bilgi ve yazılımların yanı sıra görüntülemek veya indirmek için de ilgili belgeler sunar.

2.2 Getinge, Getinge Web Sitesinin işleyişini dilediği zaman kısmen ya da tamamen sona erdirebilir. İnternet ve bilgisayar sistemlerinin tabiatı gereği Getinge, Getinge Web Sitesinin sürekli olarak bulunabilirliği için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3. Kayıt, Parola

3.1 Getinge Web Sitesinin bazı sayfaları parola korumalı olabilir. Ticari işlemlerin güvenliği ve emniyeti açısından sadece kayıtlı Kullanıcılar söz konusu sayfalara erişebilir. Getinge herhangi bir Kullanıcının kaydını reddetme hakkını saklı tutar. Getinge önceden ücretsiz erişilebilen siteler için kayıt talep etme hakkını bilhassa saklı tutar. Getinge dilediği zaman ve hiçbir gerekçe sunma yükümlülüğü olmaksızın Kullanıcı Verilerini (aşağıda tanımlandığı üzere) engellemek suretiyle Kullanıcının parola korumalı alana erişimini engelleme hakkını, bilhassa da Kullanıcı 3.2 Kayıt için, Kullanıcı tam bilgiler vermelidir ve söz konusu bilgilerin zamanla değiştiği durumlarda Getinge'yi işbu değişiklikler hakkında (mümkün mertebe çevrimiçi olarak) fazla gecikmeden bilgilendirmelidir. Kullanıcı Getinge'ye sağladığı e-posta adresinin güncel ve Kullanıcı ile iletişime geçilebilecek bir adres olmasını temin etmelidir.

3.3 Kayıt ile birlikte Kullanıcıya bir Kullanıcı Kimliği ve parola ("Kullanıcı Verileri") içeren bir erişim kodu sağlanacaktır. İlk erişimde Kullanıcı Getinge'den aldığı parolayı sadece kendisinin bildiği bir parola ile değiştirmelidir. Kullanıcı Verileri, Kullanıcının verilerini görüntülemesine ya da değiştirmesine ya da duruma göre veri işlemesine yönelik onayını geri almasına izin verir.

3.4 Kullanıcı, üçüncü tarafların Kullanıcı Verilerine erişilemeyeceğinden emin olmalıdır. Kullanıcı, Kullanıcı Verileri uyarınca yerine getirilen tüm işlem ve diğer eylemlerden sorumludur. Her bir çevrimiçi oturumun sonunda Kullanıcı parola korumalı web sitelerindeki oturumunu kapamalıdır. Üçüncü tarafların kendi Kullanıcı Verilerini kötüye kullandıklarından emin olması durumunda Kullanıcı fazla gecikmeden Getinge'yi yazılı olarak ya da duruma göre e-posta suretiyle bilgilendirecektir.

3.5 Paragraf 3.4 uyarınca bildirimin teslim alınması ile Getinge söz konusu Kullanıcı Verileri çerçevesindeki parola korumalı alana erişimi reddedecektir. Erişim ancak Kullanıcının Getinge'ye başvurusu ya da yeni kayıt ile tekrar mümkün olacaktır.

3.6 Kayıt silme işleminin sözleşmeden doğan ilişkilerin uygun şekilde yerine getirilmesini ihlal etmemesi şartıyla, Kullanıcı yazılı olarak ve istediği zamanda kaydının silinmesini talep edebilir. Söz konusu durumda Getinge, Kullanıcının tüm kullanıcı verilerini ve kişinin kimliğini tanımlayabilecek depolanan diğer verileri bunlara ihtiyaç duyulmayacağı için silecektir.

4. Bilgi, Yazılım ve Belgeleri Kullanım İle İlgili Haklar

4.1 Getinge Web Sitesinde sağlanan bilgiler, yazılım ve belgelerin kullanımı işbu Koşullara ya da söz konusu bilgiler, yazılım ya da belgelerin güncelleştirilmesi halinde Getinge ile önceden kararlaştırılan geçerli lisans koşullarına tabidir. Münferit sözleşme çerçevesindeki lisans koşulları işbu Kullanım Koşullarını ilga eder.

4.2 Getinge; Getinge Web Sitesinde Kullanıcıya sunulan bilgiler, yazılım ve belgeleri anlaşmaya varıldığı ölçüde ya da söz konusu anlaşmanın yokluğu halinde Getinge tarafından söz konusu sunum ile niyet edilen amaç ölçüsünde kullanmak üzere Kullanıcıya gayri münhasır ve devredilemez bir hak sunar.

4.3 Nesne kodundaki Yazılım ücretsiz olarak sunulacaktır. Kaynak kodunu sunmak üzere hiçbir yükümlülük olmayacaktır. İşbu husus; kaynak kodunun sunulmasını gerekli kılan koşulları haiz açık kaynak yazılımının devri durumunda işbu Kullanım Koşullarına nazaran öncelikli olan lisans şartlarını haiz açık kaynak yazılımı ile ilişkili herhangi bir kaynak kodu için geçerli olmayacaktır. Söz konusu durumda Getinge, kaynak kodunu masraflara ilişkin ödeme karşılığında sunacaktır.

4.4 Bilgi, yazılım ve belgeler Kullanıcı tarafından üçüncü taraflara hiçbir zaman dağıtılamaz ya da kiralanamaz ya da başka şekillerde sunulamaz. Söz konusu hususa kanunen izin verilmedikçe Kullanıcı yazılımı ya da belgeleri değiştiremez ya da yazılım ya da herhangi bir münferit parçası üzerinde tersine mühendislik işlemi yapamaz, yazılımın derlemesini açamaz ya da yazılımı kaynak koda dönüştüremez. İleride kullanımı güvence altına almak için gerekliyse, Kullanıcı yazılımın bir yedek kopyasını oluşturabilir.

4.5 Bilgi, yazılım ve belgeler telif hakkı yasaları, uluslararası telif hakkı anlaşmaları ve fikri mülkiyet ile ilgili sair yasalar ve anlaşmalarca korunur. Kullanıcı söz konusu yasaları inceleyecek ve bilhassa yazılım ya da belgeler ya da bilgilerden alfasayısal kod, işaretler ya da telif hakkı bildirimlerini kaldırmayacaktır.

4.6 Alman Telif Hakkı Yasası §§ 69a ve devamındaki sayfalar işbu belgeden etkilenmez.

5. Fikri Mülkiyet

5.1 İşbu koşullar § 4'te yer alan özel hükümlere rağmen Getinge Web Sitesindeki sair içerikler, marka isimleri ve bilgiler Getinge'nin önceden yazılı onayı olmaksızın değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, tamamlanamaz ya da sair şekilde kullanılamaz.

5.2 İşbu belgede açıkça sunulan kullanım hakları ve sair haklar hariç Kullanıcıya başkaca hiçbir hak verilmez ve de patentler, markalar ya da faydalı modeller gibi fikri mülkiyet haklarına ilişkin ya da bunlarla sınırlı olmamak üzere ne şirket isimlerine ilişkin haklar ne de herhangi bir görev verildiği ima edilmez.

6. Kullanıcının Görevleri

6.1 Getinge Web Sitesini kullanırken, Kullanıcı

  • diğer kişilere bilhassa da reşit olmayanlara zarar veremez ya da bunların kişisel haklarını ihlal edemez;
  • kullanım şekli ile genel ahlakı ihlal edemez;
  • fikri mülkiyet haklarına ya da sair mülkiyete ilişkin haklara tecavüz edemez;
  • Truva Atı olarak anılan virüsü barındıran içerikleri ya da verilere zarar verebilecek sair programı karşıya yükleyemez;
  • bilhassa söz konusu köprüler ya da içeriklerin gizlilik yükümlüklerini ihlal ettiği ya da yasa dışı olduğu durumlar gibi Kullanıcının yetkili olmadığı köprüler ya da içerikleri iletemez, saklayamaz ya da karşıya yükleyemez. ya da
  • tanıtım amaçlı ya da istenmeyen e-postalar ("istenmeyen posta" olarak anılır) ya da doğru olmayan virüs, arıza ya da benzer materyal bildirimi dağıtamaz ve Kullanıcı piyango, kartopu sistemi, zincirleme mektup, piramit oyunu ya da benzer etkinliğe katılımı talep ya da teşvik edemez.

6.2 Getinge, bilhassa işbu Kullanım Koşullarından kaynaklanan yükümlülüklerin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, Getinge Web Sitesine erişimi istediği zaman engelleyebilir.

7. Köprüler

Getinge Web Sitesi üçüncü taraflara ait web sayfalarına köprüler içerebilir. Getinge'nin söz konusu web sayfalarının içeriklerine ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur ve söz konusu web sayfalarındaki bilgileri denetlemediği için söz konusu web sayfaları ya da bunların içeriklerini kendininmiş gibi onaylamaz ya da bunlar hakkında taahhütte bulunmaz ve bu sayfalardaki içerikler ya da bilgilerden sorumlu değildir. Söz konusu web sayfalarının kullanımına ilişkin risk münferiden Kullanıcıya aittir.

8. Marka ya da kalitede kusura ilişkin sorumluluk

8.1 Bilgi, yazılım ya da belgeler ücretsiz olduğu ölçüde bilgilerin; kusurların yokluğu ya da doğruluk ya da üçüncü taraf haklarına ilişkin iddiaların yokluğu ya da amaca uygunluk ve/veya tamlık ile bağlantılı yazılım ve belgelerin marka ya da kalite itibarıyla kusurlara dair sorumluluklar kasıt ya da hile içeren haller ve de kişisel yaralanma ya da ölüm halleri dışında hariç bırakılmıştır.

8.2 Bilgiler belirli durumlarda (örneğin, ürün değişiklikleri nedeniyle) kullanılamayan münferit ürünlerin teknik olasılıkları ile bağlantılı genel açıklamalar içerebilir. Bu yüzden, her durumda satın alma anında ürünün gerekli performansı üzerinde karşılıklı olarak mutabık kalınmalıdır.

9. Sair Sorumluluk, Virüsler

9.1 Getinge'nin kalite ve marka ile ilgili kusurlara dair sorumluluğu işbu şartlar § 8'in hükümlerine uygun olarak belirlenecektir. Kasıtlı davranış, ağır ihmal, bedensel yaralanma ya da ölüm hali, garanti edilmiş özellikleri yerine getirememe, bir kusurun hileli bir şekilde gizlenmesi ya da sözleşmeden doğan temel yükümlülüklerin ihlali hali gibi kanun icabı gerekli kılınmış olmadıkça, Getinge'nin başkaca sorumluluğu hariç bırakılmıştır. Kasıtlı davranış ya da ağır ihmal yoksa, sözleşmeden doğan temel yükümlülüklerin ihlal edilmesi halindeki zararlar sözleşmeye mahsus, öngörülebilir zararlar ile sınırlıdır.

9.2 Getinge Web Sitesini virüslerden muaf tutmak için gayret göstermesine rağmen Getinge, Getinge Web Sitesinin virüs içermeyeceğine dair garantide bulunmaz. Kullanıcı kendisini korumak için uygun güvenlik önlemlerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almalıdır ve bilgi, yazılım ya da belgeleri indirmeden önce bir virüs tarayıcısı kullanmalıdır. Kullanıcı güvenlik önlemlerini sağlamak üzere tüm makul tedbirleri almalıdır ve Getinge Web Sitesine virüslerin yüklenmesini önlemek üzere bir virüs tarayıcısı kullanmalıdır.

9.3 §§ 9.1 ve 9.2 ile Kullanıcının aleyhine ispat külfetinde herhangi bir değişiklik ima edilmez ya da kastedilmez.

10. İhracat Denetimleri

10.1 Örneğin; tabiatı ya da niyet edilen amacı ya da varış yeri sebebiyle belirli bilgi, yazılım ve belgelerin ihracatı yetkilendirmeye tabi olabilir. Kullanıcı bilhassa AB ve de münferit AB üyesi devletler ve ABD ihracat yönetmelikleri dahil olmak üzere bilgi, yazılım ve belgeler için ihracat yönetmeliklerine sıkı bir şekilde uymalıdır. Getinge; Alman, AB ve ABD ihracat denetim listeleri ile bağlantılı bilgi, yazılım ve belgeleri etiketleyecektir.

10.2 Kullanıcı aşağıdakileri bilhassa denetlemeli ve onaylamalıdır:
• bilgi, yazılım ve belgeler; silah, nükleer enerji, cephane ya da sair askeri kullanım ile ilgili herhangi bir amaç ile kullanılamaz.
• ABD Reddedilmiş Kişiler Listesinde (RKL) yer alan kişi ya da teşebbüs ABD kaynaklı mal, yazılım ya da teknoloji alamaz;
• ABD Uyarı Listesi, ABD Kuruluş Listesi ya da ABD Özellikle Belirlenmiş Ulusal Liste'de adı geçen kişi ya da teşebbüs ABD kaynaklı malları izin olmaksızın alamaz ve
• ilgili Alman makamlarının önceden uyarıcı niteliği haiz tavsiye bildirimleri dikkate alınmalıdır.
Getinge Web Sitesindeki yazılım, belge ve bilgilere erişim, ancak söz konusu hususlar yukarıda anılan sınamalara ve garantilere uyarsa, gerçekleşmelidir. Kullanıcı yukarıdakilere uymazsa, Getinge ifa etmek ile yükümlü değildir.

10.3 Getinge, talep edilmesi halinde, daha fazla bilgiye yönelik ilgili iletişim noktaları hakkında Kullanıcıyı bilgilendirecektir.

11. Veri Gizliliğinin Korunması

Getinge Web Sitesi Kullanıcısının kişisel olarak tanımlanabilir verilerinin toplanması, kullanılması ve işlenmesi için Getinge ve/veya Getinge Web Sitesindeki köprü aracılığıyla mevcut Getinge Web Sitesi Veri Koruma Gizlilik Politikasını ve verilerin gizliliğini koruma hakkındaki tüm geçerli yasalara uygun davranacaktır ( www.getinge.com).

12. Tamamlayıcı Sözleşmeler, Yetkili Mahkeme, Geçerli Hukuk

12.1 Tamamlayıcı sözleşmeler için yazılı şekil esastır.

12.2 Kullanıcının Alman Ticaret Kanunu (Handelsgesetzbuch) koşulları uyarınca tüccar olması halinde Münih mahkemeleri yetkilidir.

12.3 Getinge Web Sitesi ticari olarak Almanya'da yerleşik şirketlerce yürütülür ve yönetilir. Getinge, Getinge Web Sitesindeki bilgi, yazılım ve/veya belgelerin uygun olduğuna ya da Almanya haricindeki konumlarda görüntülenmek ya da indirilmek üzere mevcut olduklarına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmaz. Kullanıcılar Getinge Web Sitesine Almanya dışından erişiyorsa, tüm yerel yasalara uymaktan münhasıran sorumludur. Söz konusu içeriğin yasa dışı olduğu ülkelerden Getinge Web Sitesi bilgi, yazılım ve/veya belgelerine erişim yasaktır. İşbu Kullanım Koşulları - ve işbu Kullanım Koşulları ya da bunların esas meselesi ile bağlantılı ya da bunlardan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar- kanun kuralları arasındaki ihtilaf hariç Alman yasalarına tabidir ve Alman yasalarına uygun olarak halledilir. 11 Nisan 1980 tarihli Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkındaki Birleşmiş Milletler Anlaşmasının (CISG) uygulanması hariç bırakılmıştır.